Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike a Európskej únii.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej ako „IS“) e-shopu je spoločnosť ELVIAS, s.r.o., Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, e-mail: obchod@elvias.sk, tel.: 0949 558413, Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Registrovaná na Okresnom súde Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60339/L, Konateľ: Eva Kotianová, IČO: 47437511, DIČ: 2023893267. Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS e-shop.

Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a/alebo službu prostredníctvom e-shopu alebo v kamenej predajni.

IS e-shop: Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona (ďalej aj „IS e-shop“ alebo „informačný systém e-shop“). Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej alebo právnickej osoby, je uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

IS Marketing: Pri zasielaní newsletterov na e-mailové adresy zákazníkov tiež dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, no v menšom rozsahu a na iný účel, ako je tomu pri kúpe tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ e-shopu v takomto prípade vytvára nový informačný systém osobných údajov, marketing e-shopu (ďalej aj „IS marketing“). Náš e-shop nemá IS marketing vytvorený, pretože svojim zákazníkom (dotknutým osobám) neposiela a nikdy posielať nebude žiadne reklamné ani marketingové materiály. Prevádzkovateľ IS teda nemusí od dotknutej osoby vyžadovať preukázateľne výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Účel a doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje prostredníctvom internetového obchodu v IS e-shop za účelom vybavovania objednávok (uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby) a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám. Osobné údaje poskytuje prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári (Slovenská pošta alebo DPD).

Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy, za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe)

meno
priezvisko
fakturačná adresa
adresa doručenia
telefonický kontakt
e-mailový kontakt
IP adresa

Prevádzkovateľ IS získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe elektronicky prostredníctvom internetovej stránky e-shopu (internetového obchodu) alebo e-mailom (pri objednávaní cez e-mailovú adresu objdenavky@elvias.sk) alebo telefonicky (pri priamom telefonickom objednávaní na číslo 0949 558413).

(Doplňujúce osobné údaje, ktoré môžete zadať do nášho e-shopu (napr. oslovenie, dátum narodenia, ďalšie informácie) sú len dobrovoľné, nijako sa nespracovávajú a nemajú vplyv na dodanie tovaru.)

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovávaní

1) Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu prevádzkovateľa.

2) Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

3) Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávaniu.

4) Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

V prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poštových službách")) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia.
V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Zákon o poštových službách je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

Prevádzkovateľ IS týmto informuje, že za účelom doručovania objednaného tovaru poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa) tretím stranám – prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári pri vykonávaní objednávky (Slovenská pošta, a.s., Sidlo: Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S, alebo DirectParcelDistribution SK s.r.o., Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498 zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B.)

Práva dotknutej osoby


Právo na informovanosť

podľa §21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.


Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Túto opravu/zmenu vykonáva dotknutá osoba samostatne cez webové rozhranie e-shopu po prihlásení sa v svojom osobnom konte v časti Osobné údaje, potvrdením zmien tlačidlom Uložiť. Alebo na žiadosť dotknutej osoby písomne na adresu sídla prevádzkovateľa IS alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@elvias.sk vykoná túto zmenu prevádzkovateľ IS.


Právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania

podľa §23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
V stanovených prípadoch má dotknutá osoba na obmedzenie spracúvania osobných údajov právo. Po vymazaní osobných údajov z IS prevádzkovateľa nebude ďalej možné umožniť prístup k osobným údajom dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú po uplynutí tejto zákonnej doby zlikvidované.


Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) má právo na bezplatné získanie svojich osobných údajov. O prenos osobných údajov žiada dotknutá osoba prevádzkovateľa IS písomnou žiadosťou na adresu sídla prevádzkovateľa IS alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@elvias.sk. Prevádzkovateľ IS je povinný požadované osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV) vydať a umožniť ich prenos za účelom ďalšieho použitia.


Právo na odvolanie súhlasu

Ak dotknutá osoba udelí súhlas na spracovanie osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu s okamžitou účinnosťou. Dotknutá osoba odvoláva súhlas so spracovaním osobných údajov žiadosťou písomne na adresu sídla prevádzkovateľa IS alebo elektronicky na e-mailovú adresu obchod@elvias.sk, prevádzkovateľ IS odvolanie súhlasu akceptuje a ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy zároveň vykoná vymazanie osobných údajov z IS.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely prieskumu trhu a verejnej mienky.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne.

Naša spoločnosť v žiadnom prípade neodovzdáva, nepredáva ani inak neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby (spotrebiteľa) tretím stranám (okrem doručovacích spoločností DPD a Slovenská Pošta). Údaje sú v elektronickej forme uložené výhradne na našom serveri v kryptovanej podobe a v písomnej forme v účtovných dokladoch našej spoločnosti.

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že neposiela a nebude v budúcnosti posielať svojim zákazníkom žiadne reklamné e-maily, newslettery, informácie o novinkách, akciách a pod. v písomnej ani elektronickej forme.